Wanneer schrijven niet vanzelf gaat…

Leren schrijven verloopt niet altijd van een leien dakje. Soms duiken bepaalde moeilijkheden op of zijn er zaken die door ouders, leerkrachten of het kind zelf als moeilijk ervaren worden. Hierbij is het belangrijk dat we een onderscheid maken tussen schrijfmotorische problemen en moeilijkheden bij het schrijven.

Pikoo schrijft op het bord met krijt

Moeilijkheden bij het leren schrijven

Moeilijkheden bij het leren schrijven zijn niet problematisch. Ze zijn eigen aan het kind en hoeven niet negatief bestempeld te worden. Mogelijke moeilijkheden kunnen zijn: linkshandigheid, richtingsmoeilijkheden, gespannenheid, traagheid, ronde letters verkeerd draaien. Om deze op te lossen is vooral steun, geduld en een positieve instelling nodig.

Bij schrijfmotorische problemen verloopt het schrijfproces (houding en beweging) moeilijk of komt het schrijfproduct (datgene wat op papier staat) moeilijk tot stand. Deze problemen vallen niet meer op te vangen of te corrigeren met de normale klaspraktijk en thuisoefeningen.

We spreken van dysgrafie wanneer er zware schrijfmotorische problemen zijn of wanneer het geheel onleesbaar is. Volgende criteria worden gehanteerd om dysgrafie te beschrijven:
• Het schrijfvaardigheidsniveau ligt qua vlotheid en accuraatheid significant onder wat van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, wordt gevraagd ( criterium van achterstand).
• Het probleem in het aanleren en toepassen van het met de pen schrijven blijft bestaan, ook wanneer wordt voorzien in adequate remediërende instructie en oefening (criterium van de didactische resistentie als mate van ernst).
• Het niet leesbaar zijn en/of het langzame tempo van de productie van het handschrift wordt veroorzaakt door problemen in de motorische uitvoering (dus niet door een intellectueel tekort of een gekende medische aandoening).

Icoon potlood in hand

Schrijfmotorische tests

Wanneer een kind moeilijk schrijft of problemen heeft met de schrijfmotoriek, zijn in de eerste plaats observatie en diagnostiek belangrijk!

Meer info

Icoon potlood in hand

Aanpak van Moeilijkheden

Het schrijven en het voorbereiden van het schrijven en tekenen is niet enkel een zaak van de school, de meester of juf.

Meer info